Säännöt

 

Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat ry

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on suomeksi Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat ry., saameksi Lappi ruoná nuorat ja oahppit rs. ja sen kotipaikka on Rovaniemi.

 

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • yhdistää vihreän arvomaailman omaavia lappilaisia nuoria ja opiskelijoita;
 • edistää vihreitä arvoja – luonnon ja ympäristön kunnioitusta, kestävää kehitystä, yhteis­kunnallista tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta – niin Lapissa kuin yhteiskunnassa laajemminkin;
 • aktivoida ja rohkaista nuoria ja nuoria aikuisia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen vihreiden arvojen pohjalta;
 • tukea Vihreä liitto rp:n toimintaa poliittisin ja yhteiskunnallisiin kampanjoihin osallistumalla sekä harjoittamalla jäsenhankintaa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa tiedotus- ja alaan liittyvää julkaisutoimintaa,
 • tekee aloitteita ja kannanottoja,
 • järjestää alaan liittyviä tapahtumia kuten keskustelutilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja,
 • harjoittaa ja tukee nuorisotoimintaa järjestämällä ja osallistumalla nuorisokampanjoihin, -juhliin ja -leireihin sekä
 • järjestää muuta vastaavaa toimintaa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;
 • toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä.

 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

3. Jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on.

 

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Kannatusjäsenet

 

Yhdistykseen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen tai muun maan kansalainen, jolla on kotipaikka Suomessa tai edellä mainittujen muodostama rekisteröity yhdistys, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta sekä hyväksyy sen säännöt.

 

Kannatusjäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätökseen vaaditaan 2/3 äänten enemmistö. Erotettavalla jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

 

5. Jäsenmaksu

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous, erikseen kummallekin jäsenryhmälle kuin myös kannatusjäseninä oleville yksityisille ja yhteisöille.

 

6. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta kahdeksaan muuta varsinaista jäsentä sekä nollasta kahteen varajäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi–maaliskuun aikana ja syyskokous hallituksen määräämänä päivänä syyskuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo, muuta ei puhe- tai äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava postitse lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

 

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

 1. hyväksyä toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 2. päättää hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle sääntöjen 6 kohdan rajoissa
 3. valita hallituksen puheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
 4. valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
 5. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen varat Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:lle.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

2 + thirteen =