Säännöt

Lapin vihreät ry. – Lappi Ruonát rs.

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lapin Vihreät ry., saamen kielellä Lappi Ruonát rs. ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Lapin lääni.

 

2. Tarkoitus

Yhdistys toimii sellaisten yhdistysten yhdyssiteenä, jotka pyrkivät vaikuttamaanyhteiskuntaan siten, että ihmisten toiminnasta syntynyt uhka elinympäristölle poistuu ja yhteiskunnassa vallitsevat ihmistä luonnosta ja ihmisiä toisistaan vieroittavat tekijät menettävät otteensa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

1. kuulua jäseninä muihin yhdistyksiin;

2. harjoittaa valistustyötä ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, opintotilaisuuksia ja tutustumisretkeilyjä;

3. yhteiskunnallisten vaikuttamisen keinoin, mukaan lukien osallistuminen yleisiin vaaleihin, pyrkiä lisäämään kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisissa asioissa ja

4. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia sekä tehdä sitoumuksia.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoitusta kannattava Lapin läänin alueella toimiva yhdistys, jossa on jäseninä vain Suomen kansalaisia tai muiden maiden sellaisia kansalaisia, joiden kotipaikka on Suomessa. Yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden ja maksuperusteen yhdistyksen syyskokous määrää. Kannatusjäsenen ja varsinaisen jäsenen jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia. Yhdistyksen jäsenethyväksyy hallitus. Hallitus voi todeta jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli tämä on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun maksamisen kahtena peräkkäisenä vuotena. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita tai huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi valituskirjelmällä hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

 

4. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kokouskutsu Lapin läänissä yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

5. Kokoukset

Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa. Kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä, aikana ja paikassa, jotka hallitus määrää. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää äänioikeutettuja edustajia jäsenyhdistyksen jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten perusteella seuraavasti:

 

1-10 jäsentä 2 edustajaa / 11-20 jäsentä 3 edustajaa/ 21-30 jäsentä 4 edustajaa / 31-40 jäsentä 5 edustajaa/ 41-60 jäsentä 6 edustajaa / 60-100 jäsentä 7 edustajaa yli 100 jäsentä 8 edustajaa

 

Edustajalle voidaan valita varaedustaja. Jokaisella kokousedustajalla on kokouksessa yksi ääni. Mikäli jäsenyhdistys ei ole maksanut kyseisen vuoden eikä sitä edeltävän vuoden jäsenmaksuaan, ei jäsenyhdistyksellä ole kokouksessa äänioikeutta.

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta;

2. vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta, sekä;

3. käsitellään muut hallituksen tai yhdistysten jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. vahvistetaan seuraavaa vuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus;

2. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta ja muista korvauksista;

3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi;

4. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa sekä;

5. käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen kokouksissa päätetään yhdistyksen jäsenyydestä muissa yhteisöissä ja valitaan yhdistyksen viralliset edustajat niihin yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä. Milloin jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen kokoukselle käsiteltäväksi, hänen on esitettävä asia kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuulu puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä ensisijaisuusjärjestyksessä 3 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi ja muut varsinaiset jäsenet kahdeksi toimikaudeksi. Toimikausi on kalenterivuosi. Vuosittain on erovuorossa puolet hallituksen niistä jäsenistä, jotka valitaan kahdeksi toimikaudeksi. Ensimmäisen hallituksen erovuoroiset jäsenet arvotaan. Jatkossa erovuoroisuus tapahtuu vuoron mukaan. Varajäsenet valitaan yhdeksi toimikaudeksi. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi puheenjohtaja mukaan lukien voidaan valita yhdestä jäsenyhdistyksestä enemmän kuin 4 henkilöä vain kokouksen yksimielisellä päätöksellä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja henkilöillä, joilla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus, aina kaksi yhdessä.

 

8. Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja tiliasiakirjat on esitettävä tilintarkastajille maaliskuun 31. päivään mennessä ja näiden on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa.

 

9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta edellyttää tullakseen voimaan 3/4 äänten enemmistöä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen jäljellä olevat varat luovutetaan yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla näissä säännöissä annettujen tavoitteiden edistämiseen.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

nineteen − 11 =