Vihreiden vaaliteemat Pirkkalassa 2017

VOIT NYT MYÖS KATSELLA JA KUUNNELLA VAALITEEMAMME 2017:

VARHAISKASVATUS

Palautetaan kaikille lapsille yhtäläinen ja kattava päivähoito-oikeus.

Lapsella on oikeus rauhallisiin hoitopäiviin. Lapsen edun mukaista on se, että tuntiperusteista päivähoitomaksua ei oteta käyttöön.

Laadukas varhaiskasvatus edistää lasten hyvinvointia ja oppimista sekä ehkäisee syrjäytymistä jo alkuvaiheessa. Ei ylitetä suositeltuja ryhmäkokoja ja huomioidaan perheiden erilaiset tarpeet.

Päätökset tehdään lapsivaikutusten arviointiin perustuen.

KOULUTUS

Perutaan kaikki koulutusleikkaukset ja pidetään huolta siitä, etteivät luokkakoot nouse yli 25 oppilaan.

Turvataan kaikille oppilaille ja erityisesti erityislapsille kunnon tuki kouluvuosien aikana.

Opetustilojen pitää olla rakenteiltaan niin terveitä, ettei kenenkään terveys vaarannu.

KULTUUURI   

Suunnitellaan kulttuuri- ja esiintymistilat kunnan keskustan alueelle.

Edistetään omaehtoista elävää kulttuuria. Kulttuuritilat ja tapahtumat sekä asukkaiden omaehtoinen toiminta tekevät kunnasta kuntalaisten yhteisen.

Huolehditaan siitä, että eri-ikäisten harrastusryhmillä on kokoontumis- ja säilytystiloja.

YMPÄRISTÖ

Pirkkalassa on arvokkaita luontokohteita ja virkistysalueita. Kaavoitus uhkaa meille tärkeää luontoa. Haluamme erityisesti säilyttää:

  • Kurikkakallion ympäristöineen
  • Iso-Naistenjärven alueen
  • Taaporinvuoren alueen Toiviossa

Myös mm. Sikojoen ja Pulkajärven luontoarvoista huolehtiminen on tärkeää.

Tiiviimmän rakentamisen lähelle tarvitaan myös luonnontilaisia alueita. Puisto ei korvaa lähimetsää.

Moottoritien eteläpuoli tulee suunnitella kokonaisuutena Pyhäjärvi – Sarankulma välillä. Asuinalueilta tulee olla yhteys metsäreiteille. Kunnolliset virkistysmaastot on säilytettävä.

Tehdään Pirkkalasta pyöräilyn kärkikunta parantamalla pyöräilyreittejä ja lisäämällä kevyen liikenteen turvallisuutta.

Edistetään mahdollisuuksia joukkoliikenteen parantamiseksi Vanhan kirkon ja Reipin suuntaan sekä Toiviosta kuntakeskukseen.

Lisätään vuoropuhelua kuntalaisten, päättäjien ja virkamiesten kesken esimerkiksi kaavaprosesseissa. Tiedotetaan suunnittelun alkamisesta jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Ympäristönsuojeluun tarvitaan lisää henkilökuntaa mm. neuvontaan ja valvontaan.

Otetaan ympäristönäkökohdat entistä paremmin huomioon kaikessa kunnan toiminnassa esimerkiksi suosimalla uusiutuvaa energiaa ja edistämällä sähköautojen ja sähköpyörien latauspisteiden saamista kuntaan.

Seudullista joukkoliikennettä kehitetään edelleen ja varaudutaan ratikan tuloon.

RAKENTAMINEN

Rakennetaan tiiviimmin joukkoliikenneyhteyksien lähelle ja säästetään luontoa muualla.

Yritystontteja kaavoitetaan ympäristön ehdoilla. Luonnolla on muutakin kuin rahallista arvoa.

Toivion asuinaluetta laajennetaan luontoympäristöä kunnioittaen.

Sankilan tilan ympäristö ja maisema-arvot huomioidaan mietittäessä tilan tulevaisuutta.

Julkisessa rakentamisessa tulisi suosia uusiutuvan energian ratkaisuja ottamalla käyttöön aurinkovoimaa: aurinkopaneelit talojen katoilla sähköntuotantoon ja aurinkokeräimet lämmön keräämiseen. Kuntaan tuleville yrityksille pitää antaa vahva suositus energiaystävällisten vaihtoehtojen valitsemiseen.

Tavoitteeksi Ikäihmisille palvelutalo ja vammaisille lisätään asuntoja.

Huolehditaan julkisessa rakentamisessa siitä, että uudet tilat ovat rakenteeltaan ja sisäilmaltaan terveitä. Tämä edellyttää tiukempaa valvontaa rakentamisessa. Kannatetaan puurakentamisen edistämistä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Pidetään huoli siitä, että palvelut pysyvät edelleen lähellä. Tarvittaessa tulee käyttää yksityisiä palveluntuottajia. Kaikilla tulee olla matala kynnys palvelujen saamiseen. Asiakasmaksuja ei saa nostaa. Hoitoketjujen tulee olla saumattomia.

Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnalle, jää kuntiin kuitenkin ihmisten hyvinvoinnin edistämisen tehtävä.

Ihmiset ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. Otetaan kuntalaiset mukaan asuinalueitten suunnitteluun ja lähipalvelujen kehittämiseen. Suositaan sukupolvien välistä vuorovaikutusta lisääviä ratkaisuja.

Pidetään huolta siitä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollista harrastaa varallisuudesta riippumatta. Rakennetaan liikkumaan houkuttelevia koulun pihoja ja liikuntatiloja.

KÖYHYYS JA ERIARVOISUUS

Tehdään suunnitelma, jonka avulla eri tahot pystyvät tekemään paremmin yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksesta työelämään. Pidetään esimerkiksi huolta siitä, että peruskoulun päättäville nuorille löytyy opiskelu- tai harjoittelupaikka. Autetaan keskitetysti ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken niitä, jotka apua tarvitsevat. Keskitytään ennaltaehkäiseviin toimiin. Palvelumaksut on mitoitettava asukkaiden maksukyvyn mukaan.

Tarvitaan monipuolista rakennuskantaa, myös kohtuuhintaisia vuokrataloja. Rakennetaan asuinalueet niin, että kaikilla alueilla on eri kokoisia vuokra- ja omistusasuntoja, joissa asuu eri-ikäisiä ihmisiä.

TYÖ

Toteutetaan kunnan hankinnat niin, että myös pienillä ja paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin.

Jatketaan hyvää yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja kunnan kesken.

Luodaan uusia toimintatapoja työllisyyden parantamiseksi esimerkiksi yhteistyöllä kunnan pienyritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Otetaan erityisesti huomioon koulusta työelämään siirtyvät nuoret.